PD  WEALTH DESIGNER

YOUR TRUSTED PLANNER

Protection

Diversification

 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจัดอยู่ใน 3 อันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย ต้นทุนอุบัติเหตุทางถนนของไทย รายงานโดย ADB-ASEAN พ.ศ.2547 พบว่าต้นทุนเฉลี่ยกรณีเสียชีวิตประมาณ 2.85 ล้านบาทต่อราย และเมื่อรวมทรัพย์สินที่เสียหายด้วยแล้วจะสูงกว่า 3 ล้านบาทต่อราย ซึ่งยังไม่ได้รวมความเสียหายด้านจิตใจที่ประเมินค่าไม่ได้ และจากการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ถึงมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในปี พ.ศ. 2545 สูงถึงประมาณ85,856 ล้านบาท (ถ้าพิจารณา human cost ด้วยจะสูงถึง 106,994 ล้านบาท)คิดเป็นร้อยละ 1. 52 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) และ ในปี พ.ศ.2549 กระทรวงคมนาคมสนับสนุนให้ ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ และคณะ ศึกษาต้นทุนความสูญเสีย พบว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น 232 ,855 ล้านบาท (2.81 % GDP)

ความสูญเสียเมื่อเปรียบเทียบโดยคำนวณปีที่สูญเสีย (disability adjusted life years: DALY)อุบัติเหตุทางถนนมีความสูญเสีย (6.6 %) เป็นอันดับสองรองจากโรคเอดส์ (ปี พ.ศ.2542) และเพิ่มเป็น7.1 % ในปี พ.ศ.2547 เนื่องจากเกิดเหตุขึ้นกับเยาวชนและวัยแรงงานเป็นหลัก (ผู้บาดเจ็บร้อยละ 30 อายุน้อยกว่า 20 ปี) โดยผู้ประสบภัยถึงกว่าร้อยละ 40 อยู่ในช่วงอายุ 15-29 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 80 และเป็นหัวหน้าครัวเรือนถึงร้อยละ 46 และผู้ประสบภัยจำนวนมากที่พิการตั้งแต่อายุน้อยและต้องการการดูแลจากครอบครัวและสังคมไปจนตลอดชีวิต นอกจากนี้สาเหตุการตายเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก รายงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนขององค์การอนามัยโลกปี 2547 รายงานว่า คนไทยตายเนื่องจากอุบุติเหตุจราจรอยู่ลำดับที่ 11 ของโลกและพบว่าร้อยละ 90 ของผู้เริ่มใช้จักรยานยนต์ในเมืองใหญ่เป็นเด็กอายุ 8 ปี อันส่งผลให้ประชากรในประเทศไทยเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกหรือแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เราไม่สามารถห้ามมิให้มีการเกิดอุบัติเหตุ แต่เราสามารถชดเชยความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุได้ ด้วยแผนคุ้มครองอุบัติเหตุ ทั้งส่วนบุคคล(Personal Plus) หรือ แผนคุ้มครองทั้งครอบครัว (Family Plus)

  • แผนคุ้มครองประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ Personal Plus  รับประกันโดย บริษัทนิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์

ความคุ้มครอง  Coverage

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

Accidental Death & Dismembermentสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา

200,000

300,000

500,000

1,000,000

Total Permanent Disability ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

200,000

300,000

500,000

1,000,000

Murder and Assault /ฆาตกรรมและลอบทำร้าย

200,000

300,000

500,000

1,000,000

Motorcycle Risk / ขับขับหรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

150,000

250,000

500,000

Accidental Death on public conveyance การสูญเสียชีวิตขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

400,000

600,000

1,000,000

2,000,000

ATM Assault and Robbery คุุ้มครองการถูกปล้ นทรัพย์ขณะกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม

2,000

2,000

2,000

2,000

Medical Expense per accidentค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ

20,000

30,000

50,000

50,000

Premium (per annum) เบี้ยประกันต่อปี

1,300

1,800

3,000

4,500

                           หมายเหตุ : สำหรับขั้นอาชีพที่ 1-3 (เจ้าของกิจการ ,พนักงานในสำนักงาน, อาชีพที่ไม่เสี่ยงอันตราย) สำหรับขั้นอาชีพ 4-5 ดูความคุ้มครองในใบสมัคร

                                           อายุผู้สมัครตั้งแต่ 1 เดือน- 60 ปี

  • แผนคุ้มครองประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ Family Plus รับประกันโดย บริษัทนิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์

ความคุ้มครอง (ต่อคน)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

บุตร (ต่อคน)

เสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

200,000

300,000

500,000

1,000,000

25%

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

200,000

300,000

500,000

1,000,000

25%

ฆาตรกรรมและลอบทำร้าย

200,000

300,000

500,000

1,000,000

25%

ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

150,000

250,000

500,000

25%

คุ้มครองการถูกทำร้ายขณะกดเงินที่ตู้ ATM

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

คุ้มครองสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยชำระผ่านบัตรเครดิต (ต่อเหตุการณ์)

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

คุ้มครองการสูญหายของกุญแจที่พัก/รถยนต์ (ต่อเหตุการณ์)

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

20,000

30,000

50,000

50,000

25%

เบี้ยประกันภัย ต่อครอบครัว ต่อปี

2,700

3,500

5,200

7,700

-

** ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สามารถเลือกได้**

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

 

ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องมาจากอุบัติเหตุ(ต่อวัน) สูงสุด 730 วัน

1,000

1,000

1,000

1,000

-

เบี้ยประกันภัย ต่อครอบครัว ต่อปี (มีค่าชดเชยรายได้)

4,350

5,150

6,850

9,350

-

          หมายเหตุ : สำหรับขั้นอาชีพที่ 1-3 (เจ้าของกิจการ, พนักงานในสำนักงาน,อาชีพที่ไม่เสี่ยงอันตราย)

                         อายุผู้สมัครตั้งแต่:  - ผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสตั้งแต่ 15-60 ปี

                                                  - บุตร 1 เดือนถึง 18 ปี (กรณียังไม่ได้สมรส, กำลังศึกษาอยู่ ขยายถึง 23 ปี)

               ** ตารางความคุ้มครองนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำประกันภัย มิใช่สัญญาประกันภัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยจะระบุไว้ในกรมธรรม์ เมื่อท่านได้ซื้อแล้ว**

วิธีการสมัคร

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ Personal Plus    หรือ  ใบสมัครแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุและสุภาพครอบครัว Family Plus
  2. ชำระเบี้ยประกันผ่าน ATM  โดย SMS การโอนเงินที่เบอร์ 08-1420-3222 เลขที่บัญชีธนาคารสำหรับชำระค่าเบี้ยประกัน
  3. แฟ็กช์เอกสารใบสมัคร และเอกสารการชำระเงินที่เบอร์ 0-2637-6652 หรือ e-mail ที่ wicharn@pd-wealth.com
  4. รอบรับกรมธรรม์

Copyright (c) 2011-2020 by pd-wealth.com